Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 5.4.2023

 30.03.2023

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kysaku, ktoré sa bude konať dňa 05.04.2023  o  17:00  v zasadačke kultúrneho domu.

   Program zastupiteľstva:

       1    Otvorenie zasadnutia a voľba návrhovej komisie, schválenie programu

       2    Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja a komunitný plán obce Kysak

       3    Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kysak za II. polrok 2022

       4    Žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve obce

       5    Rozpočtové opatrenie č. 2 na rok 2023

       6    Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov za rok 2022

Prejednávané dokumenty vývesené: http://www.kysak.sk/-uradna-tabula

uznesenie