Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 4.7.2023

 28.06.2023

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kysaku sa uskutoční dňa 4.7.2023 o 18:000 v zasadačke kultúrneho domu.

Program zastupiteľstva:

1    Otvorenie zasadnutia a voľba návrhovej komisie, schválenie programu

2    Nájom časti pozemku vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa


Prejednávané dokumenty vývesené: http://www.kysak.sk/-uradna-tabula

uznesenie