Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 26.10.2023

 19.10.2023

    Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kysaku, ktoré sa bude konať 

    dňa: 26.10.2023  o  18:00  v zasadačke kultúrneho domu.

   Program zastupiteľstva:

                                                                                                                                                      

       1    Otvorenie zasadnutia a voľba návrhovej komisie, schválenie programu

       2    Voľby hlavného kontrolóra obce                                                                                             

       3    Správa nezávislého auditora z auditu konsolidovanej účtovnej uzávierke za rok 2022

       4    Zmluva o vecnom bremene na verejné osvetlenie

       5    Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kysak za II. polrok 2023

       6    Žiadosť o NFP na dokončenie kanalizácie v obci Kysak

       7    Rozpočtové opatrenie č. 6 na rok 2023

Prejednávané dokumenty vývesené: http://www.kysak.sk/-uradna-tabula

uznesenie