Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 27.11.2023

 22.11.2023

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kysaku, ktoré sa bude konať dňa 27.11.2023  o 18:00 v zasadačke kultúrneho domu.

Program zastupiteľstva:

  1. Otvorenie zasadnutia a voľba návrhovej komisie, schválenie programu
  2. Všeobecne záväzné nariadenie obce Kysak č. 1/2023 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kysak
  3. Všeobecne záväzné nariadenie obce Kysak č. 2/2023 o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Kysak
  4. Všeobecne záväzné nariadenie obce Kysak č. 3/2023 o označovaní ulíc a iných   verejných priestranstiev a číslovaní pozemných stavieb v obci Kysak
  5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce  Kysak na 11. a 12. 2023 a I. polrok 2024 
  6. Dodatok č. 1 k Dohode o zriadení spoločného obecného úradu
  7. Inventúra a menovanie inventarizačných komisií 

Prejednávané dokumenty vývesené: http://www.kysak.sk/-uradna-tabula

uznesenie