Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 09.04.2024

 02.04.2024

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kysaku, ktoré sa bude konať dňa: 09.04.2024  o  18:00  v zasadačke kultúrneho domu.

Program zastupiteľstva:

       1    Otvorenie zasadnutia a voľba návrhovej komisie, schválenie programu

       2    Kúpna zmluva na pozemok pod trafostanicou VSD - oprava

       3    Žiadosť o prenájom pozemku     

       4    Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2023                  

       5    Žiadosť o podporu poskytovania sociálnych služieb v dennom stacionári St. Martin n.o.

       6    Schválenie príspevku vo verejnom záujme na zdravotnícke služby

       7    Inventúra a vyradenie majetku

       8    Vývoj kriminality v obci Kysak

       9    Správa z kontroly prevodov nehnuteľného majetku

      10   Rozpočtové opatrenie č. 2 na rok 2024

Prejednávané dokumenty vývesené: http://www.kysak.sk/-uradna-tabula

uznesenie