Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 24.06.2024

 19.06.2024

 Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kysaku, ktoré sa bude konať  

dňa: 24.06.2024  o  18:00  v zasadačke kultúrneho domu.

   Program zastupiteľstva:

       1    Otvorenie zasadnutia a voľba návrhovej komisie, schválenie programu

       2    Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kysak na II. polrok 2024

       3    Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce Kysak za rok 2023

       4    Zriaďovacia listina - Spojená škola, Kysak 210

       5    Záverečný účet obce Kysak a rozpočtové hospodárenie za rok 2023

       6    Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej uzávierke za rok 2023

       7    Rozpočtové opatrenie č. 3 na rok 2024

Prejednávané dokumenty vývesené: http://www.kysak.sk/-uradna-tabula

uznesenie