Zberný dvor obce Kysak

 08.02.2016

Obec Kysak podľa zákona o obecnom zriadení ako i Zákona o odpadoch zriadila zberný dvor na zber komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu vznikajúceho na území Kysak v areáli drobnej prevádzkarne Kysak, vchod od potoka.

Zberný dvor je určený výhradne pre osoby, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt na území obce Kysak, ktoré sa zapojili do systému množstvového zberu komunálneho odpadu  v Kysaku, čo musí osobne preukázať identifikačným dokladom preukazujúcim trvalý alebo prechodný pobyt v obci Kysak.

Prevádzkové dni a hodiny zberného dvora:
                            Pondelok: 08:00 – 15:00
                            Utorok:      08:00 – 15:00
                            Streda:      08:00 – 17:00
                            Štvrtok:     08:00 – 15:00
                            Piatok:      08:00 – 12:00
                            Sobota:     09:00 – 11:00


Na zbernom dvore je možné uložiť nasledovné zložky komunálneho odpadu:
  • veľkoobjemový odpad (nábytok, koberce, linoleá, sanita),
  • stavebná suť, dlaždice a tehly, obklad, omietka, betón, murivo,
  • textil.


Drobný stavebný odpad sa ukladá do kontajnera za miestny poplatok  
0,15 EUR za 10 kg.

Harmonogram zberu odpadu