Oznámenie zámeru - predaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa - parcela 608/50

 20.05.2021