Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 1.7.2020

 25.06.2020

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kysaku, ktoré sa bude konať dňa 01.07.2020  o  17:00  v zasadačke kultúrneho domu.

   Program

       1    Otvorenie zasadnutia a voľba návrhovej komisie, schválenie programu

       2    Úver na na prestavbu 1. paviólnu ZŠ na MŠ - schválenie

       3    Kúpna zmluva parcela č. 608/5

       4    Obchodná verejná súťaž o výber najvhodnejšej ponuky na prenájom nehnuteľného majetku obce – priestorov budovy č.p.148

       5    Rozpočtové opatrenie č. 2 na rok 2020

Prejednávané dokumenty vývesené: http://www.kysak.sk/-uradna-tabula

uznesenie

Vstup s ochranným rúškom, dezinfekcia rúk a vzdialenosť 2 metre!