Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 8.9.2020

 02.09.2020

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kysaku, ktoré sa bude konať  08.09.2020 o 18:00 v zasadačke kultúrneho domu.

Program zastupiteľstva:

  1. Otvorenie zasadnutia a voľba návrhovej komisie, schválenie programu
  2. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kysak za 1. polrok 2020
  3. Obchodná verejná súťaž o výber najvhodnejšej ponuky na prenájom nehnuteľného majetku obce – priestorov budovy č.p.148
  4. VZN - o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitýčas alebo na určitom mieste na území obce Kysak
  5. VZN - o používaní miestnych komunikácií v katastrálnom území obce Kysak
  6. Žiadosť o návratnú finančnú výpomoc z Ministerstva financií za výpadok podielových daní z dôvodu COVID-19
  7. Kúpna zmluva - parcela č. 162 KN-C
  8. Konsolidovaná výročná správa obce Kysak za rok 2019
  9. Rozpočtové opatrenie č. 3 na rok 2020

Prejednávané dokumenty vývesené: http://www.kysak.sk/-uradna-tabula

uznesenie

Vstup s ochranným rúškom, dezinfekcia rúk a vzdialenosť 2 metre!