Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 31.05.2022

 23.05.2022

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kysaku, ktoré sa bude konať 

dňa: 31.05.2022  o  18:00  v zasadačke kultúrneho domu.

   Program zastupiteľstva:

       1    Otvorenie zasadnutia a voľba návrhovej komisie, schválenie programu

       2    Návrh plánu kontrolnej činnosti na II.polrok 2022 - Balková Mária, PhDr.                  

       3    Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce Kysak za rok

            2021

       4    Záverečný účet obce Kysak za rok 2021

       5    Správa nezávislého audítora k ročnej uzávierke obce Kysak za rok 2021                    

       6    Žiadosť o poskytnutie pomoci DPO SR - Dobrovoľná požiarna ochrana SR                 

       7    Predaj časti obecného pozemku                                                                        

       8    Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku                                                       

       9    Poskytovanie opatrovateľskej služby - Arcidiecézna charita Košice                              

      10   Rozpočtové opatrenie č. 3 na rok 2022

      11   Rôzne

Prejednávané dokumenty vývesené: http://www.kysak.sk/-uradna-tabula

uznesenie