Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 18.10.2022

 12.10.2022

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kysaku, ktoré sa bude konať dňa:

18.10.2022  o  18:00  v zasadačke kultúrneho domu.

Program zastupiteľstva:

1    Otvorenie zasadnutia a voľba návrhovej komisie, schválenie programu

2    Oznámenie zámeru prenájmu nebytových priestorov

3    Ďakovný list - Evanjelický cirkevný zbor a.v.                                                                           

4    Dodatok č . 6 k smernici číslo 1/2011 o bližších podmienkach určovania a vyberania poplatkov za služby v obci Kysak

5    Dodatok č. 7  k VZN  č. 4/2009  o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v základnej škole  a školskom zariadení,  ktorých zriaďovateľom je obec Kysak.

6    Rozpočtové opatrenie č. 6 obce Kysak na rok 2022

Prejednávané dokumenty vývesené: http://www.kysak.sk/-uradna-tabula

uznesenie