Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 20.6.2023

 15.06.2023

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kysaku sa uskutoční dňa 20.6.2023 o 18:00 v zasadačke kultúrneho domu.

Program zastupiteľstva:

1    Otvorenie zasadnutia a voľba návrhovej komisie, schválenie programu

2    Oznámenie zámeru prenájmu pozemku formou obchodnej verejnej súťaže        

3    Záverečný účet obce Kysak a rozpočtové hospodárenie za rok 2022

4    Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce  Kysak na II. polrok 2023                            

5    Rozpočtové opatrenie č. 3 na rok 2023

Prejednávané dokumenty vývesené: http://www.kysak.sk/-uradna-tabula

uznesenie