Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 19.12.2023

 04.12.2023

    Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kysaku, ktoré sa bude konať 

    dňa: 19.12.2023  o  18:00  v zasadačke kultúrneho domu.

   Program zastupiteľstva:

       1    Otvorenie zasadnutia a voľba návrhovej komisie, schválenie programu

       2    Žiadosť o preklasifikovanie výdavkov z originálnych kompetencií - ZŠ Kysak   

       3    Schválenie použitia zostatku Štátnej dotácie na podporu výchovy k stravovacím   návykom dieťaťa

       4    Rozpočet obce Kysak na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026

       5    Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kysak na roky 2024 - 2028

       6    Komunitný plán obce Kysak na roky 2024 - 2028

       7    Dodatok č. 1 k Dohode o zriadení spoločného obecného úradu                              

       8    Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Kysak a  s  majetkom  štátu,  ktorý užíva obec.

Prejednávané dokumenty vývesené: http://www.kysak.sk/-uradna-tabula

uznesenie