Výzva č. 156/2022 - Oznámenie zámeru na prenájom majetku obce obchodnou verejnou súťažou

 19.10.2022

Oznámenie zámeru

 Obec Kysak, so sídlom Kysak 146, 044 81 Kysak, IČO: 00 324 400, konajúca Ing. Ľubomírom Krajňákom, starostom obce (ďalej len „Obec Kysak“ alebo „Vyhlasovateľ“), podľa ust. § 9a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesenia obecného zastupiteľstva Obce  č. 114 / 50 / 2022 zo dňa 18.10.2022, týmto oznamuje:

zámer prenajať svoj majetok na základe obchodnej verejnej súťaže - priestor v budove domu č.p. 147 vo vlastníctve obce Kysak, zapísanej na Katastrálnom úrade Košice – okolie  na LV č. 649, parcelné číslo 1/4, register KN-C.

Súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na:

- internetovej stránke Obce Kysak: www.kysak.sk

- úradnej tabuli Obce Kysak.

UKONČENÉ