Reštaurátorske práce na klenbe Kostola sv. Kataríny Alexandrijskej v roku 2018

 11.12.2018

V roku 2018 boli ukončené ďalšie reštaurátorské práce na klenbe Kostola sv. Kataríny Alexandrijskej v Kysaku z príspevku z grantového systému Ministerstva kultúry SR vo výške 6.000 €. Spoluúčasť obce Kysak bola vo výške 429 €.

Doposiaľ realizované práce:

V rokoch 2014 a 2016 bol komplexne reštaurovaný interiér presbytéria. Po celoplošnom odstránení nevyhovujúcich sekundárnych vrstiev boli predmetom reštaurovania:

  • Fragmenty primárnej románskej omietkovej vrstvy a jej rekonštrukcia na plochách, kde zanikla, hlavne v soklovej časti a klenbe.   
  • Reštaurovanie pastofória a vstupu do sakrystie.
  • Rekonštrukcia štrbinového románskeho okna na južnej stene, otvorenie zaslepeného východného románskeho štrbinového okna na východnej stene a ich zasklenie.
  • Reštaurovanie fragmentov mladšej stredovekej maliarskej výzdoby na stenách presbytéria.

V roku 2015 boli odstránené nevyhovujúce, cementom pojené omietkové vrstvy zo zvislých stien lode. Paralelne s odstraňovaním sekudárnych vrstiev boli upevnené a konsolidované fragmenty primárnej románskej omietkovej vrstvy a mladšej stredovekej maliarskej výzdoby.

V roku 2017 boli odstránené nevyhovujúce sekundárne vrstvy z neskorenesančnej klenby lode s dekoratívnou maliarskou výzdobou. Boli upevnené uvoľnené plochy renesančnej vrstvy. Úbytky v hmote omietky boli doplnené do tvaru a textúry originálu.

V roku 2018 sa realizuje retuš renesančnej klenby lode s dekoratívnou maliarskou výzdobou. Bola realizovaná prvá etapa reštaurovania bočného Oltára Panny Márie z konca 17. stor.

Zámer na rok 2019:

     Pokračovanie v reštaurovaní stredovekých omietkových vrstiev a maliarskej výzdoby v lodi kostola.

     Ukončenie reštaurovania bočného Oltára Panny Márie.


1 2 3 4 5 6 7 8