Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 14.12.2021

 29.11.2021

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa uskutoční dňa 14.12.2021 o 18:00 s priamym prenosom na infokanáli obce a videozáznamom:

   Program zastupiteľstva:

       1    Otvorenie zasadnutia a voľba návrhovej komisie, schválenie programu

       2    Správa o kontrolnej činnosti hlavného  kontrolóra obce  Kysak za I. polrok 2021

       3    Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Kysak na I. polrok 2022

       4    Návrh na vyradenie majetku ZŠ Kysak

       5    Žiadosť o prenájom pozemku - Z box

       6    Upovedomenie o zastavení exekúcie

       7    Rozpočet obce Kysak na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024

       8    Rôzne

Prejednávané dokumenty vývesené: http://www.kysak.sk/-uradna-tabula

uznesenie